Desitox | Levnedmiddelgodkendt overfladedesinfektion | 1 liter - haandsprit-dispenser.dk

Desitox | Levnedmiddelgodkendt overfladedesinfektion | 1 liter

Desitox - Levnedmiddelgodkendt overfladedesinfektion 1 liter Meget brandfarlig væske og damp. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares køligt. Bær beskyttelsestøj/beskyttelseshandsker/øjenbeskyt- telse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand....

Normal Pris 79.00 kr inkl. moms
63.20 kr ex. moms På Tilbud

Desitox - Levnedmiddelgodkendt overfladedesinfektion 1 liter

Meget brandfarlig væske og damp. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares køligt. Bær beskyttelsestøj/beskyttelseshandsker/øjenbeskyt- telse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. Ved brand: Anvend alkohol-resistent skum/kulsyre/pulver/vand tåge/karbondiox- id/tørt sand til brandslukning. Opbevares på et godt ventileret sted.

Desinfektionsmiddel godkendt af fødevarestyrelsen under journalnummer: 2015-29-7105-00108 Overflader, der kommer i forbindelse med fødevarer, skal efterskylles med rent

drikkevand efter endt desinfektion.

* Må ikke opbevares sammen med fødevarer.

* Må kun opbevares i originalemballage.

Relaterede produkter
Hovedmenu
Cart
Close
Back
Account
Close